Nuratikah, Nuratikah, I Nyoman Karma, and Ilham Syahrul Jiwandono. 2022. “Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Siswa Kelas IV SDN 2 Sape Tahun Ajaran 2021/2022”. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan 7 (3):1370-77. https://doi.org/10.29303/jipp.v7i3.758.