(1)
Ali, S. .; Fahrurrozi, H. .; Efendi, M. H. . Model Supervisi Akademik Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se-Kota Mataram 2021-2022. JIPP 2023, 8, 78-86.