[1]
S. . Ali, H. . Fahrurrozi, and M. H. . Efendi, “Model Supervisi Akademik Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se-Kota Mataram 2021-2022”, JIPP, vol. 8, no. 1, pp. 78–86, Jan. 2023.